Zápis do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Zápis do mateřských škol

pro školní rok 2021/2022

Ředitelka MŠ  s ohledem na mimořádná protiepidemická opatření vlády, v souladu s právními předpisy a po dohodě se zřizovatelem Obcí Zašová oznamuje, že zápis dětí do mateřských škol

 pro školní rok 2021/22 se uskuteční

 ve dnech 2. 5. – 16. 5. 2021

                            a to bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ bude organizováno následovně:

Zákonný zástupce vybere jednu z níže uvedených variant doručení žádosti do MŠ:

  1. do datové schránky MŠ: xzwqt2k
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (není možné poslání prostého e-mailu)
  3. poštou nebo do naší poštovní schránky na bráně do MŠ nebo u ŠJ v Zašové a v MŠ Veselá do poštovní schránky u branky
  4. osobní podání po telefonické domluvě s ředitelkou školy na telefonním čísle : + 420 734 470 057

Pro doložení rodného listu dítěte je třeba doložit jeho kopii k žádosti. Tato kopie bude součástí spisu.

Žádost o přijetí (je možné stáhnout na stránkách ms.zasova.info) musí být potvrzena dětským lékařem, a to v souladu s § 34 odst.5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, kdy může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení o pravidelném očkování se nepožaduje pro děti, které nastupují povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Žádosti o přijetí dítěte bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme mailem nebo telefonem.

Možnost nahlédnutí do spisu bude v pondělí 7. 6. 2021 v ředitelně MŠ od 13.00 do 15.00 hod po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude oznámeno ve středu 16. 6. 2021 zveřejněním seznamu registrovaných čísel – seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 na hlavních dveřích do budovy MŠ a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte převezmou zákonní zástupci z rukou ředitelky školy.

 Srdečně se na Vás těšíme.      

Comments are closed.