Koncepce naší mateřské školky

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami- děti integrované i děti talentované.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Od podzimu až do léta poznáváme krásy světa“. Celoroční témata vystihují hlavní záměry mateřské školy. Tato témata jsou dále rozpracována v jednotlivých třídách v třídních vzdělávacích programech.

Při své práci vycházíme z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o děti mateřské školy( flétničky, sportovní a kulturní akce, výlety, cvičení v tělocvičně ZŠ, pobyty v solné jeskyni Salza atd.)

Rozvíjíme také tělesnou a pohybovou zdatnost dětí na zahradě MŠ, kterou stále dovybavujeme tělovýchovným nářadím, nebo na polodenních vycházkách po okolí. Při těchto činnostech a pobytech v přírodě citlivým přístupem a působením pěstujeme u dětí úctu k životu, všemu živému a prosazujeme myšlenku ochrany životního prostředí.

Vzdělávací činnosti v mateřské škole jsou založeny na přímých zážitcích a prožitcích dítěte a vycházejí z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.

Nezapomínáme, že nejdůležitější úlohu při výchově má rodina. MŠ respektuje rodinnou výchovu a snaží se ji vhodně doplňovat. Jsme otevřenou mateřskou školou, což se nám osvědčilo především při adaptaci dětí, kdy rodiče mohou navštívit mateřskou školu nebo se zúčastnit dnů otevřených dveří a akcí školy. Tímto se snažíme zapojit rodiče do vzdělávacího procesu a prohlubovat tak důvěru v naši MŠ.

Dalším cílem je vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě-mít vztah k životu, k sobě samému , k druhým lidem a ke zdravému životnímu stylu.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školky směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně spokojené a šťastné.


Comments are closed.