Informace o návratu předškolních dětí do mateřské školy od 12. 4. 2021

Informace o návratu předškolních dětí do mateřské školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

níže Vám zasíláme informace týkající se znovuotevření MŠ.

  Provoz mateřských škol bude od 6,30 hod do 15,30 hod.

   V den testování bude provoz od 6,15 hod.

   Děti do mateřských škol doveďte do 8,00 hod.

 1. KTERÝCH DĚTÍ SE NÁVRAT TÝKÁ
 • dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí
 • dětí, vybrané mimořádným opatřením vybraných profesí IZS od 2 do 5 let viz níže
 1. PŘEDPOKLAD OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
 • nemá příznaky onemocnění COVID-19 nebo jiné respirační onemocnění

viz: https://koronavirus.edu.cz/files/msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-k-rozeslani.pdf

 1. OCHRANNÝ PROSTŘEDEK K ZAKRYTÍ ÚST A NOSU DLE STANDARTŮ MO MZČR
 • v prostorech mateřské školy nejsou povinny ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu dle standardů MO MZČR
 • při pobytu venku mimo MŠ je povinnost nošení ochrany úst a nosu dle platných standardů MO MZČR – proto dejte dětem 2 kusy této ochrany do skřínky v MŠ
 1. TESTOVÁNÍ

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty.

Povinné samotestování dětí s dopomocí zákonných zástupců pod dohledem pověřené osoby.

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Testovaným dětem budou přidělovány neinvazivními antigenními testy Singclean 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek dle aktuálního počtu (které škole budou distribuovány z Fondu Státních hmotných rezerv a budou distribuovány v rámci MŠMT). Tyto testy jsou určeny výhradně k testování dětí z MŠ, přítomných na prezenční výuce v souladu s příslušnými navazujícími předpisy a metodickými materiály z MŠMT.

První test bude proveden vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu.

Pokud dítě nebude přítomné v den testování, bude test proveden až v den nástupu do MŠ.

O testování dětí bude vždy vyhotoven záznam o výsledku testování.

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách školy 2x týdně.

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Prostory musí mít možnost větrání. Testovací místností bude :

 • MŠ Zašová – boční vchod přes terasu
 • MŠ Veselá – vchod u knihovny

Do prostor mateřské školy mohou vstupovat děti bez ochrany dýchacích cest a zákonní zástupci s ochranou dýchacích cest respirátorem. V případě příchodu více rodin najednou se budou testovat ty děti, které přišly dříve a ostatní budou muset počkat venku v rozestupu 2 m nebo v autě. Jelikož v budově školy nejsou větší prostory uzpůsobené k testování,  musí později příchozí rodiny počkat. Po dobu vyhodnocování jednoho testu, může být testováno další dítě. 

Při příchodu si nejdříve oba dezinfikují ruce a poté proběhne samotné testování.

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/, za přítomnosti pověřené osoby, vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu.

V případě negativního výsledku odvede dítě do šatny k převlečení na dobu nezbytně nutnou, a poté ho předá paní učitelce. Prosíme, aby zákonní zástupci nevstupovali do tříd.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě neprodleně opustit MŠ. Škola pozitivně testovaným dětem vydá potvrzení o tom, že byly pozitivně testovány antigenním testem a je nutné, aby byl co nejrychleji proveden konfirmační test. Do té doby by se neměly pohybovat na veřejnosti. Dále je nutné kontaktovat praktického lékaře dítěte a požádat o vystavení e-žádanky na provedení RT-PCR testu ve zdravotnickém zařízení. V případě pozitivity i druhého testu bude o postupu rozhodovat KHS.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin), a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Prosím, ponechte si dostatek času, nejméně 20 min. (5 na odběr + 15 minut vyhodnocení testu). Test provádí doprovázející osoba dítěte, učitel dohlíží a vyhodnocuje výsledky.

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou (týká se pouze dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné). Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale bude mu poskytnuta přiměřená forma studijní podpory – můžete si vyzvednout v mš .

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

 1. Roušky

Roušky pro děti v prostorách mateřské školy nejsou povinné.

 1. Mateřská škola pro děti IZS od 2 do 5 let
 • dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZČR umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání
 • pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí
 • o způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy
 • povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole
 • na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání
 • dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek

VYBRANÉ PROFESE

 Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a Okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím, zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele odesláním na e-mailovou adresu mateřské školy mszasova@valachnet.cz nebo předá v MŠ.

 1. OŠETŘOVNÉ
 • pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval.
 • dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
 • jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
 • zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.
 • tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
 • k dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne
 1. LETÁČEK K TESTOVÁNÍ

 

Na případné dotazy odpovíme na : 734 470 057, mszasova@valachnet.cz.

V Zašové dne 8.4.2021                                                                                        Milena Repperová,ředitelka

 

Comments are closed.